Feed Facebook

A-A+

KMPlayer 影音播放器,免費 Android、iOS 版

Windows PC 其中一款著名影音播放器 KMPlayer 在 Google Play 及 iTunes 上面推出針對流動數碼產品而設的版本,它可以支援 Android 4.0 及 iOS 7.0 作業系統或以上的裝置,提供 0.5x 至 4x 播放速度、錄製影片、改變屏幕比例、手勢操作及支援多種不同影片格式及字幕檔案等,3GP、AMV、ASF、AVI、AXV、DIVX、DV、F4V、M2P、MKV、MOV、MP4、MPEG 等格式影片。而且都是免費的!

zFlV_CUhJ95m_NJ4rRvWIzCW0bcVXFMizILc0FOk_yIKwpB_jrGym-i1Y5eiV7of3Q=w300 Screen Shot 2014-03-27 at 8.26.13 PM

名稱:KMPlayer
下載:下載 iOS 版 | 下載 Android 版

支援的影片格式:3gp, 3gp2, 3gpp, amv, asf, avi, axv, divx, dv, flv, f4v, gvi, gxf, m1v, m2p, m2t, m2ts, m2v, m4v, mks, mkv, moov, mov, mp2v, mp4, mpeg, mpeg1, mpeg2, mpeg4, mpg, mpv, mt2s, mts, mxf, nsv, nuv, oga, ogg, ogm, ogv, ogx, spx, ps, qt, rec, rm, rmvb, tod, ts, tts, vob, vro, webm, wm, wmv, wtv, xesc
支援的字幕檔格式:cdg, idx, srt, sub, utf, ass, ssa, aqt, jss, psb, rt, smi, txt, smil
支援的音訊格式:aac, aiff, aif, amr, aob, ape, axa, flac, it, m2a, m4a, mka, mlp, mod, mp1, mp2, mp3, mpa, mpc, oga, oma, opus, rmi, s3m, spx, tta, voc, vqf, wav, wma, wv, xa, xm
支援的新解碼器:H.265, VP9

標籤:

給我留言